BUSimpuls | Wypożyczalnia Samochodów Dostawczych Wrocław | Tel: 692-680-209 | E-mail: piasecki1@o2.pl










Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin zawieranych przez Wynajmującego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IMPULS Magdalena Piasecka ul. Wrocławska 11 Radwanice


§ 2
OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do użytkowania pojazd określony w Umowie najmu (pojazd).
2. Wynajmujący oświadcza, iż pojazd jest ubezpieczony w zakresie AC, OC i NW na terenie Unii Europejskiej.
3. Wynajmujący oświadcza, że pojazd jest sprawny technicznie i posiada ważne badania dopuszczające go do ruchu.

§ 3
NAJEMCA I JEGO OBOWIĄZKI
1. Najemcą może zostać osoba, która ukończyła 25 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz uprawnienia do kierowania wynajmowanym pojazdem. Najemcą może zostać także osoba prawna reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe warunki.
2. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub przekazany innej osobie do używania bez pisemnej zgody Wynajmującego.
3. Najemca oświadcza, iż otrzymał pojazd sprawny, czysty i z pełnym bakiem paliwa.
4. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w niepogorszonym stanie i z pełnym bakiem paliwa.
5. Najemca zobowiązuje się oddać pojazd w siedzibie Wynajmującego, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 4
1. Najemca zobowiązuje się dbać o pojazd, w szczególności poprzez:
1) używanie właściwego rodzaju paliwa,
2) uzupełnianie płynów eksploatacyjnych,
3) wymianę przepalonych żarówek,
4) sprawdzanie ciśnienia opon oraz stanu ogumienia,
5) przewożenie najwyżej takiej liczby pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd.
2. Najemca zobowiązuje się do zaniechania następujących czynności:
1) przewożenia w pojeździe ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności pojazdu,
2) holowania innych samochodów lub przyczep,
3) prowadzenia pojazdu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
4) palenia w pojeździe tytoniu,
5) przewożenia zwierząt,
6) opuszczania pojazdem granic Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Wynajmującego,
3. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd przed ewentualnymi uszkodzeniami oraz przed kradzieżą, na czas niepozostawania Najemcy w pojeździe, w szczególności poprzez:
1) używanie wszystkich zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniami pojazdu oraz kradzieżą,
2) niepozostawianie w pojeździe kluczy i dokumentów.
4. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o uszkodzeniu, kradzieży pojazdu oraz zagubieniu lub kradzieży dokumentów, kluczyka do pojazdu. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu klucz do pojazdu oraz dowód rejestracyjny pojazdu.
5. Najemca, w razie kolizji lub wypadku z udziałem pojazdu zobowiązuje się:
1) niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Policję i Wynajmującego o zaistniałej kolizji lub wypadku drogowym z udziałem pojazdu,
2) niezwłocznie wezwać Policję na miejsce zdarzenia oraz uzyskać od Policji orzeczenie o winie,
3) po zdarzeniu nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub bez zabezpieczenia.
6. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o potrzebie dokonania napraw pojazdy które ujawniły się w okresie trwania najmu.

§ 5
1. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w terminie określonym Umową.
2. Strony mogą uzgodnić przedłużenie czasu najmu. Najemca zgłasza zamiar przedłużenia czasu najmu drogą telefoniczną co najmniej cztery godziny przed zakończeniem terminu, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie Wynajmującego o wyrażeniu zgody na przedłużenie czasu wymaga formy pisemnej.
3. Za nie zwrócenie pojazdu w terminie określonym umową (powyżej 1 godziny) Najemca zostanie obciążony opłatą za kolejną dobę.
4. W przypadku najmu ”na godziny” zwrot pojazdu powyżej 15 minut od każdej kolejnej godziny skutkuje naliczeniem stawki jak za pełną godzinę.
§ 6
1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty za najem pojazdu, w kwocie określonej Umową.
2. W razie przedłużenia czasu najmu, stosownie do postanowień §5 ust. 2, opłata za najem podlega zwiększeniu zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www Wynajmującego.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, płatna jest najpóźniej przy wydaniu pojazdu.
4. Zwiększona opłata, o której mowa w ust. 2, płatna jest najpóźniej w ciągu 24 godzin od wyrażenia pisemnej zgody Wynajmującego.
§ 7
1. Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości 1000 PLN, najpóźniej z chwilą otrzymania pojazdu do użytkowania.
2. Zwrot kaucji następuje niezwłocznie przy zwrocie nieuszkodzonego auta i braku innych należności w stosunku do IMPULS W przypadku zwrotu samochodu zabrudzonego lub zwrotu po zmierzchu zwrot kaucji następuje następnego dnia roboczego. W przypadku najmu samochodów dostawczych nasza wypożyczalnia może również przyjąć w charakterze kaucji samochód najemcy
3. W przypadku szkody z winy Najemcy lub utraty pojazdu, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za czas naprawy pojazdu w wysokości cen najmu, a w przypadku całkowitej szkody lub utraty pojazdu równowartość 30 dni najmu wg cennika wynajmującego.
4.W przypadku uszkodzeń poszczególnych części deski rozdzielczej, tapicerki lub części karoserii Najemca pokryje wynajmującemu koszty naprawy plus 30% wg. cennika napraw w autoryzowanym serwisie
5.Kaucja zwrotna przepada w wyniku uszkodzenia pojazdu na skutek utraty wartości.
§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę podczas trwania umowy najmu, w szczególności na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu lub wypadku, czy jego wyposażenia, ani za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
1. Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim na podstawie Umowy i niniejszego regulaminu zobowiązań.
2. Najemca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem i zapłaty wszelkich opłat obciążających Wynajmującego w związku z używaniem pojazdu, powstałych po oddaniu pojazdu do używania a przed zwrotem pojazdu Wynajmującemu oraz do naprawy wszelkich szkód powstałych w związku z nienależytym użytkowaniem pojazdu oraz wszelkich szkód powstałych na oddanym mu w używanie mieniu. W razie wątpliwości postanowienia niniejszego ustępu, należy rozumieć w ten sposób, iż Wynajmujący nie odpowiada za kary pieniężne nałożone w związku z używaniem pojazdu na Najemcę lub osobę trzecią. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich nałożonych kar pieniężnych w pełnej wysokości.
3. Najemca zobowiązuje się naprawić szkody o których mowa w ust. 1 i na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, chyba że niniejszy regulamin przewiduje karę umowną. Jeżeli przewidziana przez niniejszy regulamin kara umowna nie pokrywa kosztów naprawienia całości szkody, Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w pozostałym zakresie.
4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę, o której mowa w ust. 2, powstałą na skutek kradzieży pojazdu lub w skutek wypadku albo kolizji z udziałem pojazdu, chociażby do szkody doszło bez jego winy, jeżeli:
1) Najemca nie zawiadomił niezwłocznie Wynajmującego o kradzieży pojazdu lub w przypadku kradzieży pojazdu nie zwrócił niezwłocznie Wynajmującemu kluczy do pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2) Najemca pozostawił w pojeździe klucze do pojazdu lub dokumenty pojazdu, a doszło do jego kradzieży,
3) Najemca nie zawiadomił o wypadku lub kolizji Policji i Wynajmującego.
4) Najemca nie dopełnił formalności niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.
5) Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek kradzieży lub zgubienia tablicy rejestracyjnej pojazdu, chociażby do szkody doszło bez jego winy.

§ 10
1. W razie zaistnienia szkody, której naprawienie następuje z polisy autocasco Najemca niezależnie od postanowień § 9 zobowiązany jest do zwrotu składki ubezpieczeniowej wpłaconej za okres od dnia zaistnienia szkody do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej,

§ 11
1. Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu w wyniku unieruchomienia pojazdu, z winy najemcy, przez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości cen najmu za czas naprawy pojazdu, zaokrąglony do pełnej doby w górę.
2. Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu w wyniku utraty pojazdu, z winy Najemcy, przez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości cen najmu za czas do wypłaty odszkodowania za utracony pojazd, zaokrąglony do pełnej doby w górę.

§ 12
1. Jeżeli Najemca udostępni pojazd osobie trzeciej, ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za jej działanie, jak za swoje. W szczególności dotyczy to obowiązku stosowania postanowień niniejszego regulaminu przez osobę trzecią.

§ 13
OPŁATY DODATKOWE
1. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za:
1) opłata za przekroczenie dziennego limitu kilometrów (500 kilometrów) – 0,20 PLN netto/kilometr,
2) zwrot brudnego pojazdu - 40 PLN,
3) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka - 800 PLN,
4) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu, karty pojazdu - 250 PLN,
5) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie - 600 PLN,
6) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 250 PLN,
7) utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy - 20000 PLN,
8) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa - 800 PLN,
9) dokonanie przez Najemcę demontażu lub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - 80000 PLN,
10) udzielenie na wniosek organów ścigania pisemnej informacji o Najemcy jako użytkowniku pojazdu, w szczególności którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa – 50 PLN
11) opłata za zwrot pojazdu z niezatankowanym bakiem – koszt paliwa + 25%.
12) Kara Umowna - 1000 PLN
A. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Najemce przewyższa karę umowną.Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wynajmujący zawiadomi organy ścigania o przywłaszczeniu pojazdu, jeżeli:
Najemca nie zwróci pojazdu w umówionym terminie, a opóźnienie przekroczy 3 godzin.
2) Najemca bez zgody Wynajmującego przekroczy granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
3) impuls nie odpowiada za pojazd Najemcy pozostawiony na jego terenie. Po upływie terminu
najmu, za jego parkowanie będzie pobierana opłata w wysokości 10,00 zł* za każdą dobę

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto